Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Dünya Dental Sağlık Araç Gereçleri İth. İhr. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:68/16 Çankaya/ANKARA

Dünya Dental Limited Şirketi (“DÜNYA DENTAL”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;

 • Çalışanlarımızı,
 • Çalışan Adaylarımızı,
 • Stajyerlerimizi,
 • Stajyer Adaylarımızı,
 • Tedarikçi Yetkililerimizi,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
 • Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,
 • Ziyaretçilerimizi

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmaktadır?

Müşteri memnuniyeti değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hukuki süreçlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yönetilmesi, iç denetim süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kamu kurumlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun hale getirilebilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının uygulanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, arşiv ve saklama yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin DÜNYA DENTAL tarafından işlenmesi gerekmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen (ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki) hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak DÜNYA DENTAL tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (örn: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net vb. dahil), Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflar (örn: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, sosyal medya ( İnstagram vs. ) üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (örn:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (örn:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz DÜNYA DENTAL tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hak tahsisi, hukuki sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

DÜNYA DENTAL olarak kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklanma süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere, VERBİS başvurumuzda bulunduğumuz taahhüt doğrultusunda 10 yıl ila 15 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kültür Mahallesi, Dr. Mediha Eldem Sokak No:68/16 Çankaya/ANKARA adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte DÜNYA DENTAL’e bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle dunyadental@hs01.kep.tr elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından DÜNYA DENTAL’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden iletisim@dunyadental.com adresimize göndererek

DÜNYA DENTAL’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.